Vi hade fått en del punkter från er att gå igenom med DHL, varav dessa tre kändes mest angelägna att informera alla om.

Anlita försäkringsbolag – dialog pågår

DHL verkar tolka avtalet (Transportörsavtalet, bilaga 5 Transportreklamationer) som att åkerier inte får lämna över ärenden inom skadereglering till sitt försäkringsbolag under tiden de utreds av DHL. DHLT tolkar inte avtalet på det sättet. Liksom i andra juridiska förhandlingar, vilket det här är, har man rätt att välja ombud. Dock behöver ombudet vara tillräckligt insatt i ärendet och åkeriet för att kunna svara på relevanta frågor. Det är fortfarande åkeriet som är juridiskt ansvarig.

I dialogen med DHL framkom det att åkerierna ibland även lämnar över att svara på Transportörbrevet, vilket ofta kan leda till att svar inte inkommer inom 15 arbetsdagar.  Om man inte svarar inom den tidsrymden räknas det som en tyst accept. Oavsett vem som lämnar svaret till DHL, kan åkeriet inte vänta med att göra sin egen utredning om vad det är som har hänt. Om man anser att man behöver flera dagar på sig, måste man meddela det till DHL samt motivera varför. 

Bristande emballage

Om ett åkeri påtalar dåligt emballage, är de skadefria då?

Det beror på vad det är som har hänt. Om godset har vält kanske emballaget inte spelar någon roll, men om det har transporterats på ett normalt sätt och ändå har skadats, har det stor roll. Ett gott råd är därför att beskriva vad det bristande emballaget består av vid anmärkningen, eftersom DHL behöver kunna utreda orsakssamband. 

Handelsfaktura som underlag vid ersättning av skada 

Kostnaden som kan uppstå ska styrkas med handelsfakturan enligt rutinen. Om det inte är så, vad är giltigt då?

Det beror på vilken typ av transport det är.  Transporten kan till exempel vara inom ett företag eller ett inköp till en affär. Underlaget kan alltså vara ett inköpsunderlag eller något annat.  Viktigt är att om det borde vara en handelsfaktura, kan man alltid kontakta DHL om det är något som inte verkar rimligt. 

Nästa möte blir i maj.  Vad ska vi prata om då? Hör av er! 

Pia Steen

Pia Steen

Koordinator

Skriv en kommentar