En fråga inkom från en medlem gällande äganderätten till skadat gods. 

Fallet

En halvpall med ett värde på 2.876 kr har vält. Åkaren har ålagts ersatta hela värdet utom 576 kr. De får inte behålla godset med motivering att de inte behövde ersätta hela värdet. Nu undrar de vad som generellt gäller vid skadat gods när åkaren ersätter – vem som har rätt till det skadade godset.

Vad gäller?

Jag vänder mig till Bilaga 5 till Transportörsavtalet: ”Regler för hantering av transportreklamationer mellan DHL & Transportör”.

Av punkt 2.1 framgår att ”DHL sköter all skadereglering mot kund”. Transportörens inblandning rör bara ansvarsfrågan. Om transportören är vållande övergår DHLs ersättning mot kund till transportören – så även eventuellt äganderätt till godset. Transportören har alltså ingen möjlighet att påverka utfallet av reklamationsärendet.

Enligt punkt 4 övergår äganderätten till det skadade godset till DHL (eller transportören om dennes anses vållande) då godset är ersatt till dess fulla värde. Detta värde ska styrkas.

Om kunden vill ha tillbaka godset och kan styrka en återställningskostnad kvarstår äganderätten till godset hos kunden.

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig